Autorzy: 

Rok:                       2016

 

KONKURS:          WYRÓŻNIENIE

 

 

Łukasz Gąska

Marta Sowińska

LCM - Lubońskie Centrum Młodzieżowe

   

         Zadanie konkursowe, które podejmuje projekt, ma na celu renowację i zmodernizowanie opuszczonego budynku, będącego częścią starej fabryki drożdży w Luboniu koło Poznania.

Ze względu na lokalizację, kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta oraz walory architektoniczne obiektu, zdecydowano o wprowadzeniu funkcji kultury do tej części miasta. Charakterystycznym elementem otoczenia i lokalną dominantą jest wysoki komin fabryczny. Obszar opracowania obejmuje opuszczony budynek oraz przyległy teren, na którym również zaprojektowano rozwiązania pozwalające na aktywne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców.

     Przedstawiona koncepcja architektoniczna zakłada wprowadzenie zmian w oparciu o zasady projektowania architektury zrównoważonej i proekologicznej. Zaprojektowano wiele powierzchni biologicznie czynnej, użyto materiałów pochodzących z recyklingu, naturalnych, oraz takich, których konserwacja nie będzie wymagała dużych nakładów czasowych i finansowych. Wybrane rozwiązania są ekonomiczne i ekologiczne spełniające wszelkie normy budownictwa ekologicznego.

 

     Celem projektu było stworzenie miejsca integracji lokalnej społe-czności o charakterze centro- i kulturotwórczym. Lubońskie Centrum Młodzieżowe stwarza szanse rozwoju jednostki, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych. Możliwość adaptacji pomieszczeń na różne funkcje umożliwia prowadzenie tam również działalności artystycznej i spotkań o charakterze biznesowym. Ogólnodostępna czytelnia byłaby z pewnością często odwiedzana. Obiekt LCM wraz z zagospodarowanie terenu ma tworzyć scenariusze działań dla różnych aktywności. Projekt ma na celu wskazać potencjał i kierunek do zmian na obszarze dawnej zabudowy pofabrycznej w Luboniu, która dotychczas była zaniedbana. Obiekty te w przyszłości zostaną wchłonięte przez nową zabudowę wielorodzinno-usługową. Odpowienio zaadaptowane mogą stanowić niepowtarzalny charakter dynamicznie rozwijającego się miasta.